STANOVY - KMK T o r n á d o Ústí nad Labem

 

I.

Úvodní ustanovení

 

(1) KMK (klub malé kopané) Tornádo Ústí nad Labem je jako klub malé kopané dobrovolné sdružení občanů, založeným podle zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů za účelem podpory rozvoje sportovních zájmů svých členů (dále jen klub).

(2) Klub jako občanské sdružení je v souladu se zákonem právnickou osobou s vlastním sdružením s odpovědností.

 

II.

Poslaní a cíle činností klubu

 

(1) Posláním klubu je organizace sportovní činností pro své členy, zejména zajišťovaní účasti klubu v lize futsalu, organizace turnajů ve futsalu s tuzemskou i zahraniční účastí, organizace účasti členů klubu na jiných sportovních a společenských akcích, vytváření ekonomického zázemí pro realizaci a plnění svých cílů, hájit oprávněné zájmy svých členů.

 

(2) Klub byl založen za účelem rozvoje futsalu v Ústí nad Labem a k naplnění sportovních aktivit svých členů. K realizaci svých cílů klub spolupracuje s příslušnými orgány Českomoravského fotbalového svazu, jinými sportovními kluby, a jinými subjekty.

 

III.

Orgány klubu

a) valná hromada členů

b) výkonný výbor klubu

c) kontrolní komise

IV.

Valná hromada členů

(1) Do pravomoci valné hromady náleží

a)Rozhodnutí o zrušení klubu nebo o jeho sloučení s jiným subjektem,

b)Rozhodnutí o vzniku, resp. rozdělení klubu na více týmů

c)Rozhodnutí o majetkovém zrušení klubu,

d)Rozhodnutí o přijetí a změnách stanov,

e)Volba a odvolaní členů výkonného výboru a kontrolní komise,

f)Rozhodnutí o případném vstupu sponzora do názvu klubu.

g) Rozhodnutí o výši klubových příspěvků, jakož i lhůty jejich splatnosti

h) Rozhodnutí o přijetí nových členů

i)Rozhodnutí o nominacích na soupisku

j)Rozhodnutí o vyloučení členů

k)Zřízení kontrolní komise

l)Rozhodnutí o zařazení členů klubu do pasivních členů klubu

 

(2) Shromáždění valné hromady členů klubu svolává výkonný výbor tak, že termín a místo konaní valné hromady oznámí členům nejméně 14 dní předem s uvedením programu jednaní. Místo a datum konaní valné hromady oznámí členům pověřený člen výkonného výboru (předseda či místopředseda mužstva), a to ústně při tréninku mužstva nebo při sportovním utkaní, ostatní nepřítomné členy vyrozumí telefonicky či jiným způsobem.

 

(3) Řádné zasedání valné hromady se koná vždy minimálně jednou za rok, zpravidla po skončení futsalové sezóny. Mimořádné zasedání valné hromady se koná:

a) vyvstane-li potřeba, aby bylo rozhodnuto o věci, která je v pravomoci valné hromady,

b) požádá-li o to výkonný výbor či kontrolní komise klubu

c) požádá-li o to jedna třetina členů.

 

(4) Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina aktivních členů klubu. Musí být přítomni nejméně 3 členové výkonného výboru.

 

(5) Zasedání valné hromady řídí předseda výkonného výboru a není-li přítomen, tak místopředseda výkonného výboru, nebo jimi pověřená osoba.

 

(6) K platnému rozhodnutí valné hromady, nejde-li o rozhodnutí o zrušení či sloučení klubu s jiným subjektem se vyžaduje nadpoloviční většiny hlasů přítomných aktivních členů. K rozhodnutí o zrušení klubu, o jeho sloučení s jiným subjektem se vyžaduje dvoutřetinové většiny přítomných aktivních členů.

 

(7) O průběhu zasedání valné hromady se sepíše zápis, který bude obsahovat body programu jednání, rozhodnutí valné hromady a výsledky hlasování a nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich záznam. V zápisu musí být uvedeno místo a datum konaní valné hromady, počet přítomných. Zápis podepisuje zapisující člen a některý z přítomných členů výkonného výboru.

V.

Výkonný výbor

(1) Výkonný výbor je výkonným orgánem klubu v době mezi zasedáními valné hromady. Rozhoduje o všech věcech, které nejsou v pravomoci valné hromady. Výkonný výbor je statutárním orgánem klubu.

 

(2) Mezi jeho hlavní úkoly patří zejména:

a) zabezpečování plnění rozhodnutí valné hromady,

b) organizace a řízení sportovní a jiné činnosti klubu,

c) zajištění ekonomické stability klubu v rámci plnění rozhodnutí valné hromady a doporučení kontrolní komise,

d) spolupráce s orgány fotbalového svazu a s jinými subjekty.

 

(3) Předseda klubu (výkonného výboru) svolává a řídí schůze výboru, které se konají dle potřeby. Svolávání schůze výboru se děje jakýmkoli způsobem. Pokud je klub rozdělen na více částí, každá část klubu má svého vedoucího týmu.

 

(4) Výkonný výbor má pět členů a to, předsedu, místopředsedu, pokladníka, vedoucího týmu A a vedoucího týmu B. Každý člen výboru má při rozhodování jeden hlas. Výkonný výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí stačí nadpoloviční většina hlasů. Členy výkonného výboru volí valná hromada. Funkční období členů výboru je půl roku, pokud se valná hromada koná pouze jednou ročně, funkční období je jednoleté. Výkonný výbor musí být vždy lichý.

 

(5) Resignuje-li některý člen výkonného výboru na členství ve výboru, může Výkonný výbor nahradit tohoto člena a doplnit výbor jiným členem klubu, kterého musí dodatečně schválit valná hromada klubu.

 

(6) Místopředseda klubu zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a plní úkoly, jimiž ho pověří Výkonný výbor klubu. V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy plní tyto úkoly vedoucí obou týmů.

 

(7) Výkonný výbor může v zájmu klubu rozhodnout o nákupu míčů určených k soutěžnímu utkání a tréninkům, přičemž musí při nejbližší možné příležitosti informovat valnou hromadu.

 

VI.

Kontrolní komise

 

(1) Kontrolní komise je Kontrolním orgánem klubu, v její pravomoci je kontrola hospodaření klubu a plnění rozhodnutí valné hromady. Členové komise jsou oprávnění nahlížet do účetních knih a jiných dokladů. O výsledcích svých šetření je komise povinná informovat Výkonný výbor a valnou hromadu.

 

(2) Kontrolní komise má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou, zvolení členové si ze svého středu zvolí předsedu. Schůze komise svolává dle potřeby její předseda.

 

(3) Kontrolní komise je zřízena valnou hromadou dle potřeby.

 

VII.

Jednaní a podepisovaní za klub

 

(1)  Statutárním orgánem klubu je Výkonný výbor. Jeho jménem navenek jednají 2 členové výboru, z toho jeden musí být předseda klubu, nebo místopředseda klubu.

 

(2) Podepisování za klub se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu klubu připojí svůj podpis 2 členové výboru, z toho jeden musí být předseda klubu, nebo místopředseda klubu.

 

VIII.

Vznik a zánik členství v klubu

 

(1)  Členství se rozděluje na „aktivní“ a „pasivní“ členství

 

(2)  Aktivním členem je osoba, která:

a)      je fyzickou osobou starší 15 let

b)      zaplatí Členské příspěvky na dané období a nemá vůči klubu finanční závazek

 

(3)  Pasivním členem se po rozhodnutí valné hromady stane člen, který nesplní ustanovení článku VIII. odstavec (2) těchto stanov  

 

(4)  V průběhu roku může být Výkonným výborem přijat nový člen, který se stává řádným členem klubu až dodatečným rozhodnutím Valné hromady. Rozhodnutí Výkonného výboru o přijetí nového člena musí být rozhodnuto nadpoloviční většinou, z toho musí hlasovat nejméně 3 členové Výkonného výboru.

 

(4) Pokud je klub rozdělen na části, vždy je zařazen nový člen klubu na soupisce týmu, který hraje nižší soutěž než ostatní týmy klubu.

 

(5) V mimořádných případech může o zařazení nového člena na soupisku týmu, který hraje vyšší soutěž, rozhodnout výkonný výbor klubu.

 

(6) Nově přijatý člen je do zasedání další Valné hromady ve zkušební době. V průběhu či po skončení zkušební doby může být hráč rozhodnutím valné hromady vyloučen.

 

(7) Evidenci o členech klubu a zaplacených členských příspěvcích vede výkonný výbor, resp. pověřený člen výboru.

 

(8) Členství v klubu zaniká:

a) vystoupením člena, který své vystoupení oznámí výkonnému výboru. Výkonný výbor rozhoduje o tom, zda povolí vystoupení z klubu a určí podmínky, za kterých vystoupení povolí

b) vyloučením

c) úmrtím člena,

d) zrušením klubu.

IX.

Rozdělení klubu na více týmů

 

     Klub lze rozdělit na více týmů na návrh Výkonného výboru a po schválení valnou hromadou.

(1)     Předseda klubu má v gesci na odpovědnost tým „A“, místopředseda tým „B“

(2)      Vedoucí jednotlivých týmů volí Valná hromada

(3)      Kapitána jednotlivých týmů volí členové jednotlivých týmů.

 

X.

Rozdělení členů klubu na soupisky týmů

 

(1)      Rozdělení členů klubu na soupisky týmů probíhá na zasedání valné hromady. O tom kdo bude v jakém týmu, resp. na jaké soupisce rozhoduje hlasováním valná hromada.

(2)      Počet členů v jednotlivých týmech musí být rovnoměrně zastoupen.

 

XI.

Nominace členů klubu na zápas

 

(1)      Na zápas nominuje členy klubu předseda klubu po dohodě s místopředsedou klubu. V případě neshod nominuje předseda klubu.

 

(2)      Při více týmech nominuje do týmu „A“ předseda klubu po dohodě s vedoucím týmu A. V případě neshod nominuje předseda klubu. Do týmu „B“ nominuje místopředseda klubu po dohodě s vedoucím týmu B. V případě neshod nominuje místopředseda klubu.

 

(3)      Při nominaci se přihlíží zejména k zaplaceným členským příspěvkům, k aktuální výkonnostní formě a k zařazení v jakém je člen týmu.

 

(4)      Členové zařazení v týmu „A“ mají přednost pro nominaci na zápas týmu „A“, členové zařazení v týmu „B“ mají přednost pro nominaci na zápas týmu „B“.

 

(5)      Členové z jednoho týmu mohou vypomoci druhému týmu, ale jen se souhlasem předsedy klubu v případě týmu A a místopředsedy klubu v případě týmu B.

 

(6)      Pokud člen bez řádných důvodů má více než 50 % neúčasti na zápasech klubu v polovině sezóny, může být vyloučen ze soupisky klubu.

 

(7)      Pokud má člen zájem o opětovné zapsání na soupisku klubu, rozhoduje o jeho zapsání na soupisku týmu A předseda a vedoucí týmu A, na soupisku týmu B místopředseda a vedoucí týmu B.

XII.

Práva a povinnosti členů

(1) Aktivní člen má právo

a) aktivně se podílet na sportovní a společenské činnosti klubu,

b) účastnit se valné hromady a na valné hromadě hlasovat,

c) být volen do orgánů klubu

 

(2)  Pasivní člen má právo

a) aktivně se účastnit tréninků klubu, sportovního soustředění a společenské činnosti klubu,

b) účastnit se valné hromady,

 

(3) Aktivní člen je povinen:

a) dodržovat stanovy klubu a řídit se rozhodnutími valné hromady a výkonného výboru,

b) řádně a včas platit Členské příspěvky,

c) zdržet se veškerého konaní, které by mohlo poškodit dobré jméno klubu nebo mu způsobit jakoukoli materiální újmu,

d) reprezentovat klub vzorným chováním a vystupováním při sportovních i mimosportovních akcích stejně tak i mimo tyto akce, jichž se klub účastní,

e) dostavit se na zápas, na který je nominován, vždy 20 minut před začátkem tohoto zápasu,

f) nahlásit do 12 hodin dne zápasu skutečnost, že se na zápas nedostaví nebo se dostaví se zpožděním,

g) zaplatit polovinu ceny klubového dresu oranžové barvy a polovinu ceny u klubového dresu bílé barvy,

 

(4)  Pasivní člen je povinen:

a)    zdržet se veškerého konaní, které by mohlo poškodit dobré jméno klubu nebo mu způsobit jakoukoli materiální újmu,

b)   reprezentovat klub vzorným chováním a vystupováním při sportovních i mimosportovních akcích stejně tak i mimo tyto akce, jichž se klub účastní,

 

XIII.

Členské příspěvky

(1) Výši klubových příspěvků, jakož i lhůty jejich splatnosti stanoví Valná hromada svým rozhodnutím.

 

(2) Člen, který příspěvek řádně a včas nezaplatil, se nezúčastňuje zápasů klubu, nebo může být dokonce rozhodnutím Valné hromady z klubu vyloučen.

 

(3) Člen, který studuje denní studium a není výdělečně činný, platí klubové příspěvky v poloviční výši.

 

(4) Členský příspěvek na všechny domácí zápasy a na tréninky činí 50 Kč pro každého člena, který se tohoto zápasu či tréninku účastní. Bude – li částka za trénink či zápas převyšovat zaplatí se z klubových peněz. Bude – li vybraná částka vyšší než částka za zápas či trénink, převis této částky patří do klubových peněz.

XIV.

Disciplinární řízení

 

(1) Každý člen klubu podléhá disciplinární pravomoci klubu.

Disciplinární tresty mohou být uloženy v disciplinárním řízení za porušení stanov klubu nebo porušení soutěžních řadů.

 

(2) V disciplinárním řízení mohou být podle míry provinění uloženy tyto tresty:

a) napomenutí,

b) peněžitá pokuta až do 1.000,-Kč

c) zastavení závodní činnosti

d) vyloučení

 

(3) Disciplinární řízení se vede před Výkonným výborem klubu.

Člen má právo být účasten při jednání tohoto orgánu, mimo hlasování o vině a trestu, má právo vyjádřit se k tomu co je mu kladeno za vinu a má právo v rámci své obhajoby navrhovat důkazy. Proti rozhodnutí výkonného výboru, které musí být vyhotoveno písemně, má právo se odvolat, o odvolání rozhoduje s konečnou platností Valná hromada klubu.

 

XV.

Zásady hospodaření klubu

 

(1) Klub jako právnická osoba s vlastní právní subjektivitou odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové klubu za závazky neodpovídají.

 

(2) S majetkem klubu hospodaří Výkonný výbor.

 

(3) Majetek klubu je tvořen zejména z:

a) členských příspěvků,

b) darů Členů klubu a jiných osob,

c) jiných příjmů z činnosti klubu.

 

(4) Výkonný výbor podává valné hromadě jednou do roka zprávu o hospodářské činnosti klubu za minulé období.

 

(5) O dispozici s majetkem klubu a o jeho užívání rozhoduje mimo případy, které jsou v gesci výkonného výboru, Valná hromada. 

XVI.

Lhůty a sankce

(1)               Včasnému zaplacení členských příspěvků (lhůtou splatnosti) se rozumí do začátku futsalové sezóny, resp. do prvního zápasu v dané sezóně.

 

(2)               Pokud se hráč bez řádné omluvy předsedovi nebo místopředsedovi mužstva, nedostaví na zápas, na který je nominován a to vždy 20 minut před začátkem tohoto zápasu, zaplatí za pozdní příchod částku 20 Kč do klubových peněz.